skip to Main Content

Algemene voorwaarden:

Algemeen
De voorwaarden gelden voor elke aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop Skinz! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen Skinz!

Skinz! zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Skinz! zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak  aan Skinz! melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.  Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan afgesproken tijd in de salon komt mag Skinz! de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geld bedrag berekenen. Komt de Cliënt niet opdagen zonder geldige reden, dan mag Skinz! het gehele bedrag in rekening brengen.

Betalingen
Skinz! vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Skinz! vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant of per pin te voldoen, facturen hebben een betalingstermijn van 14 dagen. Betaling in termijnen is niet mogelijk, mits anders is vermeld.

Personeel in de salon
Op dit moment is Skinz! een eenmanszaak en zal indien er personeel aangenomen wordt, dit kenbaar maken aan de cliënt.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Skinz! vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Skinz! aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Geheimhouding
Skinz! is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Skinz! verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Skinz! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Skinz! is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Skinz! is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie
Skinz! geeft de cliënt 1 werkweek (05 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

De garantie voor gellak vervalt indien:
– De cliënt zelf schuld is aan de schade (er aan pulkt, krast en wrikt, agressieve schoonmaakmiddelen heeft gebruikt,)

​De garantie voor wimperlifting vervalt indien:
– De cliënt niet de nazorg heeft opgevolgd die is geadviseerd door de Lash lifting stylist.

Beschadiging & diefstal
Skinz! heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Skinz! meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Skinz! en de behandelende styliste. Indien een klacht gegrond is, zal Skinz! de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Skinz! het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Back To Top